SIRoman | SIRkeys | SIRfonts | SIRturfan | SIRmemo

ś ā s a n a
Ḡḡ ʾ ʿ Čč Ǧǧ Ẓẓ
Āā Ēē Īī Ōō Ūū Ġġ
Ḥḥ Ṛṛ Ṝṝ Ḷḷ Ḹḹ Ṯṯ
Ṃṃ Šš Ññ Žž Ṅṅ Ḫḫ
Ṭṭ Ḍḍ Ṇṇ Śś Ṣṣ Ḏḏ

[ 0 ]
 

m o s a i c a
Ḵḵ  ʾ ʿ Čč Ǧǧ Ẓẓ
Āā Ēē Īī Ōō Ūū Ġġ
Ḥḥ Êê Îî Ôô Ŏŏ Ṯṯ
Ââ Šš Ĕĕ Žž Ûû Ḫḫ
Ṭṭ Ḍḍ Ăă Śś Ṣṣ Ḏḏ

[ 1 ]
 

o s m a n l i
Ĭĭ Ïï ʾ ʿ Čč Ǧǧ Ẓẓ
Āā İi Īī Ūū Ġġ
Ḥḥ Şş Îî Öö Üü Ṯṯ
Ââ Šš Ññ Žž Ûû Ḫḫ
Ṭṭ Ḍḍ Çç Ğğ Ṣṣ Ḏḏ

[ 2 ]
 

a r a b i c a
 Ṙṙ ʾ ʿ Čč Ǧǧ Ẓẓ
Āā Ēē Īī Ōō Ūū Ġġ
Ḥḥ Ćć Ŕŕ Öö  Ṯṯ
 Šš Ññ Žž  Ḫḫ
Ṭṭ Ḍḍ Ṇṇ Śś Ṣṣ Ḏḏ

[ 3 ]
 

m o n g o l
Ėė   Čč Γγ Üü
Āā Ēē Īī Ōō Ūū Öö
Ḥḥ Ṛṛ Ṝṝ Ḷḷ Ḹḹ Χχ
Ṃṃ Šš Ññ Žž Ṅṅ Ŋŋ
Ṭṭ Ḍḍ Ṇṇ Śś Ṣṣ ǰ

[ 4 ]
 

s h i t t a n
Ââ Îî Ûû Ŏŏ Ŭŭ Üü
Āā Ēē Īī Ōō Ūū Öö
Ḥḥ Ṛṛ Ṝṝ Ḷḷ Ḹḹ Źź
Ṃṃ Êê Ññ Ôô Ṅṅ Ṁṁ
Ṭṭ Ḍḍ Ṇṇ Śś Ṣṣ Ää

[ 5 ]
 

m a n c h u
Ŏŏ Ŭŭ Ûû Čč Γγ Üü
Āā Ēē Īī Ōō Ūū Öö
Ḥḥ Ṛṛ Ṝṝ Ḷḷ Ḹḹ Źź
Ṃṃ Šš Ññ Ôô Ṅṅ 
Ṭṭ Ḍḍ Ṇṇ Śś Ṣṣ ǰ

[ 6 ]
 

k h o t a n
Ââ Îî Ûû Ųų  Ęę
Āā Įį Īī  Ūū 
Ḥḥ     
Ṃṃ Ṛṛ Ññ Ḷḷ Ṅṅ Ąą
Ṭṭ Ḍḍ Ṇṇ Śś Ṣṣ Ää

[ 7 ]
 

n ā g a r ī
Ââ Îî Ûû   Üü
Āā Īī Ḫḫ Ūū Öö
Ḥḥ     
Ṃṃ Ṛṛ Ññ Ḷḷ Ṅṅ 
Ṭṭ Ḍḍ Ṇṇ Śś Ṣṣ Ää

[ 8 ]
 

k u c h a
Ââ Îî Ûû  Ṉṉ 
Āā  Īī  Ūū 
Ḥḥ Ṛṛ Ṝṝ Ḷḷ Ḹḹ Ṯṯ
Ṃṃ Ṟṟ Ññ Ḻḻ Ṅṅ 
Ṭṭ Ḍḍ Ṇṇ Śś Ṣṣ Ḵḵ

[ 9 ]
 

b r ā h m ī
Ââ Îî Ûû  Γγ 
Āā  Īī  Ūū Δδ
Ḥḥ Ṛṛ Ṝṝ Ḷḷ Ḹḹ Źź
Ṃṃ Ṟṟ Ññ Ḻḻ Ṅṅ 
Ṭṭ Ḍḍ Ṇṇ Śś Ṣṣ Ḵḵ

[ a ]
 

s o g d i a n
Ṯṯ Əə ʾ ʿ Čč Γγ Ββ
Āā Īī Ḫḫ Ūū Δδ
Ḥḥ Ṛṛ Ṝṝ Ḷḷ Ḹḹ 
Ṃṃ Šš Ññ Žž Ṅṅ 
Ṭṭ Ḍḍ Ṇṇ Śś Ṣṣ Θθ

[ b ]
 

u i g h u r
Ńń  ʾ ʿ Čč  
Āā Ṕṕ Īī  Ūū 
Ḥḥ Ṛṛ Ṝṝ Ḷḷ Ḹḹ 
Ṃṃ Šš Ññ Žž Ṅṅ 
Ṭṭ Ḍḍ Ṇṇ Śś Ṣṣ 

[ c ]
 

k h a r o ṣ ṭ h ī
Ââ Îî Ûû   
Āā Ȧȧ Īī Ýý Ūū 
Ḥḥ Ṛṛ   Ḱḱ Ǵǵ
Ṃṃ  Ññ  Ṅṅ 
Ṭṭ Ḍḍ Ṇṇ Śś Ṣṣ 

[ d ]
 

g ā n d h ā r ī
Ââ Îî Ûû   Ḡḡ
Āā  Īī  Ūū 
Ḥḥ Ṛṛ   Ḱḱ Ǵǵ
Ṃṃ  Ññ  Ṅṅ 
Ṭṭ Ḍḍ Ṇṇ Śś Ṣṣ 

[ e ]
 

a v e s t a
Ṯṯ Əə Ńń  Γγ Ββ
Āā Ēē Īī Ōō Ūū Δδ
     Ąą
 Šš Ẏẏ Žž Ġġ Ŋŋ
  Ṇṇ   Θθ

[ f ]
 

p i n y i n
Ăă Ĕĕ Ĭĭ Ŏŏ Ŭŭ Üü
Āā Ēē Īī Ōō Ūū Ǖǖ
Áá Éé Íí Óó Úú Ǘǘ
Ǎǎ Ěě Ǐǐ Ǒǒ Ǔǔ Ǚǚ
Àà Èè Ìì Òò Ùù Ǜǜ

[ p ]
 

SIRkeys.pdf

 | |